نام واحد : نعمت اله شریفی

نام محصول : حلوا شکری

  • سریال مجوز : 1701316
  • شماره مجوز : 47433
  • تاریخ مجوز : 20/01/1375
  • کد محصول : 15431347
  • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
  • ظرفیت : 1,870 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%