نام واحد : شهر نوش

نام محصول : ترشی سیر

 • سریال مجوز : 1701425
 • شماره مجوز : 2287
 • تاریخ مجوز : 19/01/1365
 • کد محصول : 15131231
 • شرح محصول : ترشی سیر
 • ظرفیت : 45 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%