نام واحد : اسداله ثیابی

نام محصول : نان ماشینی حجیم

 • سریال مجوز : 1701433
 • شماره مجوز : 73956
 • تاریخ مجوز : 28/12/1375
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%