نام واحد : احمد قاضیلو شاه محمدیان ردشیربهرام زاده

نام محصول : الکل اتیلیک

 • سریال مجوز : 1702967
 • شماره مجوز : 306123
 • تاریخ مجوز : 17/12/1354
 • کد محصول : 15511113
 • شرح محصول : الکل اتیلیک ازملاس نیشکر
 • ظرفیت : 283,500 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%