نام واحد : میخوش کرج

نام محصول : انواع سس های گرم وسرد

 • سریال مجوز : 1702981
 • شماره مجوز : 360461
 • تاریخ مجوز : 29/12/1354
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%