نام واحد : شرکت اطعمه بستر خلیج فارس - تمدید 66177

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1777395
 • شماره مجوز : 68397
 • تاریخ مجوز : 27/08/1385
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%