نام واحد : شب نوش

نام محصول : الوچه و لواشک

 • سریال مجوز : 1702985
 • شماره مجوز : 45821
 • تاریخ مجوز : 27/05/1362
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 5 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%