نام واحد : کریم احمدی

نام محصول : اب پرتغال

 • سریال مجوز : 1702995
 • شماره مجوز : 24226
 • تاریخ مجوز : 03/04/1380
 • کد محصول : 15131711
 • شرح محصول : اب پرتغال
 • ظرفیت : 680 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%