نام واحد : کرج کنسرو

نام محصول : شوریجات

 • سریال مجوز : 1702996
 • شماره مجوز : 12114
 • تاریخ مجوز : 01/03/1360
 • کد محصول : 15131231
 • شرح محصول : ترشی سیر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%