نام واحد : کارخانجات بازرگانی کشور

نام محصول : یخ سازی

 • سریال مجوز : 1701535
 • شماره مجوز : 308462
 • تاریخ مجوز : 29/02/1361
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 21,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%