نام واحد : غذایی کامبیز

نام محصول : سس گرم

 • سریال مجوز : 1701716
 • شماره مجوز : 52515
 • تاریخ مجوز : 24/02/1381
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%