نام واحد : کنسرو و کمپوت آبان

نام محصول : خیار شور

 • سریال مجوز : 1702099
 • شماره مجوز : 359119
 • تاریخ مجوز : 22/11/1354
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%