نام واحد : محصولات گوشتی رباط کریم

نام محصول : گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 1702106
 • شماره مجوز : 358934
 • تاریخ مجوز : 16/10/1365
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%