نام واحد : سلماس

نام محصول : کالباس ازگوشت قرمز087کالباس

 • سریال مجوز : 1702116
 • شماره مجوز : 343199
 • تاریخ مجوز : 24/10/1360
 • کد محصول : 15111412
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 760 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%