نام واحد : آرد طوس

نام محصول : ارد سبوس گرفته

 • سریال مجوز : 1702121
 • شماره مجوز : 384073
 • تاریخ مجوز : 16/12/1366
 • کد محصول : 15311113
 • شرح محصول : اردگندم نوع چکشی
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%