نام واحد : نان شهر

نام محصول : نوشابه گازدار

 • سریال مجوز : 1702094
 • شماره مجوز : 13681
 • تاریخ مجوز : 29/06/1357
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 25,200 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%