نام واحد : محمدتقی مبتدی

نام محصول : عسل

 • سریال مجوز : 1703030
 • شماره مجوز : 17187
 • تاریخ مجوز : 18/06/1360
 • کد محصول : 15492210
 • شرح محصول : عسل مصنوعی
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%