نام واحد : یکتا طعام شهریار

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1703045
 • شماره مجوز : 24858
 • تاریخ مجوز : 12/04/1380
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 233 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%