نام واحد : فرآوردههای خاورمیانه

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی پست

 • سریال مجوز : 1704691
 • شماره مجوز : 45303
 • تاریخ مجوز : 27/12/1376
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 1,870 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%