نام واحد : صنایع غذائی برشته

نام محصول : چیپس ازذرت

 • سریال مجوز : 1705256
 • شماره مجوز : 52300
 • تاریخ مجوز : 12/02/1372
 • کد محصول : 15311613
 • شرح محصول : چیپس ذرت
 • ظرفیت : 167 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%