نام واحد : عباس یوسفی مجیدریسمانچی وعباس یوسفی

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1705277
 • شماره مجوز : 72852
 • تاریخ مجوز : 12/11/1371
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%