نام واحد : محمدرضاومحمدتقی قدس - خشکبارقدس

نام محصول : بسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1705384
 • شماره مجوز : 37882
 • تاریخ مجوز : 29/08/1374
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 560 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%