نام واحد : آرد امین کرج

نام محصول : اردگندم والسی

 • سریال مجوز : 1705594
 • شماره مجوز : 81247
 • تاریخ مجوز : 02/09/1389
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 109,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%