نام واحد : غذایی اطعمه پارس

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1704227
 • شماره مجوز : 64528
 • تاریخ مجوز : 27/08/1375
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%