نام واحد : آرد نادر

نام محصول : آردوالسی غلطکی

 • سریال مجوز : 1705749
 • شماره مجوز : 22354
 • تاریخ مجوز : 26/02/1380
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 182,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%