نام واحد : غلام جعفرقدس

نام محصول : سبزیجات وصیفیجات خشک وپودرا

 • سریال مجوز : 1705988
 • شماره مجوز : 58098
 • تاریخ مجوز : 28/04/1373
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 330 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%