نام واحد : غذایی میلاد نور

نام محصول : قطعه بندی وفرآوری مرغ

 • سریال مجوز : 1706345
 • شماره مجوز : 27225
 • تاریخ مجوز : 09/05/1378
 • کد محصول : 15111124
 • شرح محصول : قطعه بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%