نام واحد : دام آلایش

نام محصول : اماده سازی بسته بندی کله پاچه

 • سریال مجوز : 1706575
 • شماره مجوز : 78674
 • تاریخ مجوز : 15/12/1379
 • کد محصول : 15111310
 • شرح محصول : احشاءواعضاءخوراکی حیوانات
 • ظرفیت : 405,000 دست
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%