نام واحد : شرکت گیتی صنعت بهین - تمدید 30723

نام محصول : احشاء خوراکی حیوانات از نوع گوسفندی

 • سریال مجوز : 1787956
 • شماره مجوز : 90921
 • تاریخ مجوز : 04/10/1387
 • کد محصول : 15111311
 • شرح محصول : احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گوسفندی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%