نام واحد : جبرائیل درخوروسلیمان هدایت پناه

نام محصول : احشاء خوراکی حیوانات ازنوع گاوی

 • سریال مجوز : 1706794
 • شماره مجوز : 76907
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 15111312
 • شرح محصول : احشاءخوراکی حیوانات ازنوع گاوی
 • ظرفیت : 570 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%