نام واحد : تعاونی کشت و صنعت ایران طیطو

نام محصول : کشتارگاه طیور و پودر ضایعات آن

 • سریال مجوز : 1707756
 • شماره مجوز : 83791
 • تاریخ مجوز : 06/10/1389
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 8,800,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%