نام واحد : گلربا

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1707875
 • شماره مجوز : 55468
 • تاریخ مجوز : 22/03/1373
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 169 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%