نام واحد : خیزران ماکارون

نام محصول : انواع ماکارونی

  • سریال مجوز : 1708885
  • شماره مجوز : 42169
  • تاریخ مجوز : 28/12/1370
  • کد محصول : 15441111
  • شرح محصول : ماکارونی
  • ظرفیت : 2,475 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
  • نوع مجوز : کارت شناسایی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%