نام واحد : کشت وصنعت گلوکزان کرخه خوزستان

نام محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره

 • سریال مجوز : 2018515
 • شماره مجوز : 26161
 • تاریخ مجوز : 10/11/1386
 • کد محصول : 15321110
 • شرح محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%