نام واحد : کشت وصنعت گلوکزان کرخه خوزستان

نام محصول : ذرت بودادهپاپ کورن

 • سریال مجوز : 2018515
 • شماره مجوز : 26161
 • تاریخ مجوز : 10/11/1386
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 57%
  57%