نام واحد : تعاونی فرآورده های غذایی سفره جنوبی

نام محصول : حفاظت از فساد میوه و سبزیجات بروش انجماد

 • سریال مجوز : 2019559
 • شماره مجوز : 13839
 • تاریخ مجوز : 08/07/1387
 • کد محصول : 15131110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن
 • ظرفیت : 16,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%