نام واحد : تعاونی مهگل طراوت

نام محصول : نان ماشینی خشک

 • سریال مجوز : 1709698
 • شماره مجوز : 56796
 • تاریخ مجوز : 07/05/1383
 • کد محصول : 15411114
 • شرح محصول : نان خشک ماشینی
 • ظرفیت : 530 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%