نام واحد : فرهادبیات پریدریماکارونی بزرگمهر

نام محصول : انواع ماکارونی

 • سریال مجوز : 1710207
 • شماره مجوز : 15254
 • تاریخ مجوز : 07/12/1358
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 5,874 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%