نام واحد : خدیجه صافدل لنگرودی

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 1768300
 • شماره مجوز : 69576
 • تاریخ مجوز : 21/05/1387
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 107 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%