نام واحد : تایماز

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 1207937
 • شماره مجوز : 22458
 • تاریخ مجوز : 26/07/1383
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%