نام واحد : احمد میثاقیان

نام محصول : اب لیمو ترش

 • سریال مجوز : 1710229
 • شماره مجوز : 11808
 • تاریخ مجوز : 26/02/1360
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%