نام واحد : نان گندم

نام محصول : نان قندی

 • سریال مجوز : 1710234
 • شماره مجوز : 13426
 • تاریخ مجوز : 15/05/1359
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%