نام واحد : ایل سور آذربایجان

نام محصول : خلال میوه وسبزیجات

 • سریال مجوز : 1208627
 • شماره مجوز : 39109
 • تاریخ مجوز : 04/12/1384
 • کد محصول : 15131480
 • شرح محصول : خلال میوه وسبزیجات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%