نام واحد : علا - شرکت

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1710295
 • شماره مجوز : 18061
 • تاریخ مجوز : 24/04/1370
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%