نام واحد : مکناز - شرکت

نام محصول : آبنبات چوبی

  • سریال مجوز : 1710319
  • شماره مجوز : 54437
  • تاریخ مجوز : 31/04/1375
  • کد محصول : 15431312
  • شرح محصول : ابنبات
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : کارت شناسایی
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%