نام واحد : میر حیدر حیدری

نام محصول : آماده سازی بسته بندی حبوبا

 • سریال مجوز : 1710338
 • شماره مجوز : 11239
 • تاریخ مجوز : 15/03/1360
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%