نام واحد : غذایی فرشتهحمیدشیخان وباقرابراهیمیشاپورعالمی

نام محصول : حلوا شکری

 • سریال مجوز : 1710356
 • شماره مجوز : 20275
 • تاریخ مجوز : 17/08/1360
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%