نام واحد : غذائی چیذر سولمازموادغذائی چیذر

نام محصول : لواشک وآماده سازی وبسته بن

 • سریال مجوز : 1710378
 • شماره مجوز : 63701
 • تاریخ مجوز : 23/03/1379
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%