نام واحد : تواضع تجارت آذربایجان خشکبار نادرگهر

نام محصول : بسته بندی و اماده سازی خشک

 • سریال مجوز : 1711929
 • شماره مجوز : 78846
 • تاریخ مجوز : 20/12/1379
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%