نام واحد : مژده باران

نام محصول : قند حبه

  • سریال مجوز : 1712276
  • شماره مجوز : 69730
  • تاریخ مجوز : 27/04/1389
  • کد محصول : 15421221
  • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%